Foto album

Statut udruge PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Utorak, 21 Lipanj 2011 07:57

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN 88 /01 i NN 11/02) skupština Udruge mladih „K.R.I.D.“ na osnivačkoj skupštini održanoj 18.prosinca 2010. godine donosi

 

STATUT

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Statutom se reguliraju opće odredbe, cilj i djelatnosti, javnost rada, članstvo, udruživanje i ustrojstvo, upravljanje i tijela Udruge, imovina, obavljanje stručnih i administrativnih poslova, nagrade i priznanja i završne odredbe te druga pitanja značajna za rad Udruge mladih „K.R.I.D.“.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga mladih za promicanje kreativnosti, razvoja, informatike i druženja. (u daljnjem tekstu: Udruga).

Skraćeni naziv udruge je: Udruga mladih K.R.I.D. 

Na engleskom jeziku naziv Udruge glasi: Youth association for creativity, development, IT and company.

 

Članak 3.

Sjedište Udruge je u Petrinji, Gajeva 40/a. Odluku o promjeni adrese sjedišta donosi Izvršni odbor.

Članak 4.

Udruga ima znak. Znak (logo) je kružnog oblika. Dlan sa pet prstiju koji je u žutoj i plavoj boji, iznad dlana u obodu kruga se nalazi Udruga mladih dok ispod dlana se nalazi K.R.I.D..

Članak 5.

Udruga ima pečat. Pečat je okruglog oblika i sadrži znak, naziv i sjedište Udruge. Pečat Udruge je okruglog oblika¸ promjera 3 cm, u kojem je utisnut naziv i sjedište. Uz obod kruga ispisan je tekst: «Udruga mladih „K.R.I.D.“». U središtu pečata je znak Udruge – stilizirani dlan.

 

Članak 6.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Članak 7.

Predsjednik i dva dopredsjednika zastupaju i predstavljaju Udrugu pojedinačno i samostalno, te su potpisnici dokumentacije Udruge.

Predsjednik može pismenom punomoći ovlastiti i drugu osobu za zastupanje i predstavljanje Udruge.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

 

Članak 8.

Ciljevi Udruge su:

 1. a)promicanje kulture i kreativnosti mladih;
 2. b)organiziranje slobodnog vremena mladih;
 3. c)poticanje mladih na športski zdravi život;
 4. d)širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima;
 5. e)integracija mladih u međunarodne obrazovne i kulturne tokove;
 6. f)zaštita zdravlja mladih s naglaskom na borbu protiv svih oblika ovisnosti;
 7. g)pomaganje i osnaživanje socijalno ugroženih članova zajednice kroz humanitarno djelovanje;
 8. h)poticanje razvoja i jačanja javnog i društvenog života zajednice, te poticanje mladih na participaciju u istom;
 9. i)poticanje mladih na ekološku osvještenost
 10. j)izgradnja partnerskih odnosa s nevladinim udrugama mladih u tuzemstvu i inozemstvu.
 11. k)promicanje i uvođenje novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija baziranih na

slobodnom softveru slobodnog koda;

Članak 9.

U svrhu ostvarenja ciljeva iz čl. 8. ovog Statuta Udruga će obavljati slijedeće djelatnosti:

 • organizirati javne rasprave, promotivne akcije, tribine, manifestacije (koncerti, kazališne predstave, projekcije, promocije, izložbe, festivali, itd.), te izlete za članove, volontere, te prijatelje Udruge;
 • izdavanje publikacija i organiziranje drugih oblika upoznavanja javnosti s djelovanjem Udruge;
 • izdavaštvo;
 • organizirati stručno usavršavanje za članove Udruge;
 • sudjelovati na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge;
 • organizirati programe neformalnog obrazovanja (seminari, radionice, tečajevi);
 • osnivati sekcije u kojima će se provoditi aktivnosti za mlade, te socijalno ugrožene kategorije društva;
 • osnivati podružnice Udruge u drugim gradovima radi provođenja ciljeva i djelatnosti Udruge;
 • vršiti istraživanja u vezi s ciljevima Udruge;
 • udruživati se i surađivati sa srodnim organizacijama u zemlji i inozemstvu;
 • partnerski surađivati s jedinicama lokalne samouprave (JLS), državnim tijelima i poslovnim sektorom;
 • poticanje građanskog aktivizma i volonterskog rada;
 • poticanje socijalnog partnerstva i međusektorskog dijaloga;
 • edukacija na temu ekologije;
 • pokretati druge odgovarajuće aktivnosti u skladu s osnovnim ciljevima Udruge.

III. JAVNOST RADA UDRUGE

 

Članak 10.

Rad Udruge je javan. Udruga ostvaruje javnost rada:

a) izvješćima o svojem djelovanju i aktivnostima;

b) izvješćivanjem u sredstvima javnog priopćavanja;

c) izdavanjem priopćenja, biltena i godišnjih izvještaja;

d) prezentacijom rada i aktivnosti putem internetskih stranica Udruge.

 

IV. ČLANSTVO

 

Članak 11.

Članom Udruge mogu postati osobe koje volontiraju u Udruzi (min. 1 godina) i plaćanjem članarine za tekuću godinu.

Članovi Udruge mogu biti redovni, podupirući i počasni.

Udruga vodi popis članova.

Odluku o primanju u članstvo Udruge donosi Izvršni odbor.

 

Članak 12.

Prava redovnog člana:

 • da bude obaviješten o radu Udruge,
 • da bira i bude biran u tijela Udruge,
 • da sudjeluje u cjelokupnom radu i aktivnostima Udruge, u utvrđivanju strateškog planiranja unutar Udruge, kao i u donošenju i realizaciji programa i aktivnosti Udruge.

Obveze redovnog člana:

 • aktivno i odgovorno sudjelovati u organizaciji i provođenju aktivnosti Udruge,
 • savjesno čuvati opremu i imovinu Udruge,
 • uredno plaćati članarinu,
 • pridržavati se odredaba ovog Statuta, drugih akata Udruge, te odluka tijela upravljanja.

 

Članak 13.

Visinu članarine, te način plaćanja i evidentiranja utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.

Članarina se u pravilu određuje i plaća u godišnjem iznosu.

 

 

Članak 14.

Podupirući članovi ne trebaju ispunjavati kriterije po čl. 11, ali sudjeluju u postizanju ciljeva Udruge na razne druge načine (najmanje jednogodišnjim osobnim radom koji je od interesa za Udrugu, uključivanjem u aktivnosti Udruge i sl.).

Podupirući članovi Udruge mogu biti članovi obitelji članova Udruge, predstavnici poslovnog sektora, predstavnici lokalnih vlasti, te stručnjaci zdravstvenog,sportskog i društvenog usmjerenja.

Podupiruće članove imenuje i razrješuje Izvršni odbor Udruge na temelju Odluke.

Podupirući članovi ne mogu biti birani u tijela Udruge ali mogu sudjelovati u aktivnostima Udruge.

Podupirući članovi oslobođeni su plaćanja članarine.

 

Članak 15..

Iznimno zaslužni pojedinci i pravne osobe koji su naročitim osobnim zalaganjem doprinijeli boljitku Udruge mogu biti imenovani počasnim članovima.

Počasni članovi ne mogu biti birani u tijela Udruge, a mogu sudjelovati u aktivnostima Udruge.

Počasni članovi oslobođeni su plaćanja članarine.

 

Članak 16.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupom po vlastitoj volji;
 • isključenjem, ukoliko član ne izvršava svoje obveze, djeluje u suprotnosti sa Zakonom, krši odredbe Statuta ili šteti ugledu Udruge;
 • neplaćanjem godišnje članarine do 31.prosinca tekuće godine;

 

Članak 17.

Članu Udruge koji u svom radu ne postupa u skladu s ovim Statutom, odnosno koji narušava ugled Udruge, Izvršni odbor može izreći opomenu ili ga isključiti iz članstva, ovisno o težini učinjene povrede.

Protiv odluke Izvršnog odbora član može podnijeti žalbu Skupštini Udruge, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o opomeni ili isključenju. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 45 dana od dana primitka žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

 

 

V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 18.

Udruga se može udruživati u koordinacije, saveze ili zajednice udruga.

Udruga se može učlanjivati u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju, odnosno učlanjivanju Udruge donosi Skupština.

Članak 19.

Udruga može osnovati ustrojstvene oblike i to

-          prema teritorjalnom interesu članstva – podružnice,

-          prema vrsti aktivnosti – sekcije.

Podružnice se osnivaju ukoliko je rad Udruge na određenom području izuzetno opsežan, toliko da se organiziranjem podružnica olakšava rad Udruge.

Odluku o osnivanju podružnice s određenim sjedištem donosi Izvršni odbor.

Izvršni odbor imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje podružnice Udruge.

Radom podružnice rukovode povjerenici, a radom sekcija voditelji.

Ustrojstveni oblici Udruge osnivaju se odlukom Izvrsnog odbora.

Ustrojstveni oblici Udruge nemaju svojstvo pravne osobe.

 

Članak 20.

Rad i sastav podružnice i sekcija reguliran je pravilnicima, poslovnicima i odlukama koje donosi Izvršni odbor.

Za svoj rad povjerenstva i sekcije odgovaraju Izvršnom odboru.

Članak 21.

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Udruga može sa stručnim osobama sklapati ugovore o radu ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, opsegu i trajanju posla, sukladno važećim propisima.

VI. UPRAVLJANJE UDRUGOM I TIJELA UDRUGE

 

Članak 22.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini i preko izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge.

Članak 23.

Tijela Udruge jesu:

 1. oSkupština
 2. oIzvršni odbor
 3. oPredsjednik
 4. oDva dopredsjednika
 5. oNadzorni odbor

 

 

SKUPŠTINA

Članak 24.

Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupštinu čine svi redovni članovi Udruge.

Skupština radi u sjednicama.

Sjednice mogu biti redovne, izborne, izvanredne, svečane, tematske i sl.

Redovne sjednice Skupštine održavaju se jednom godišnje.

Izborna skupština održava se svake četiri godine.

 

Članak 25.

Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge na temelju odluke Izvršnog odbora, najmanje deset dana prije dana održavanja.

Odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine može donijeti većina članova Izvršnog odbora ili 30% članova Udruge.

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta donosi Izvršni odbor, a izmjene i dopune Statuta, kao i novi Statut, donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova ukupnog broja članova/ica Skupštine.

Sjednice vodi Predsjednik ili dopredsjednik Udruge.

 

 

Članak 26.

Skupština može punovažno odlučivati ako je na sjednici Skupštine nazočna natpolovična većina redovnih članova i tada odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih.

 

Članak 27.

Na redovnim sjednicama Skupština:

 • donosi Statut, te izmjene i dopune Statuta;
 • usvaja Poslovnik o radu Skupštine ;
 • usvaja program rada i financijski plan za narednu godinu;
 • usvaja izvješće o radu i financijsko izvješće za prethodnu godinu;
 • bira i razrješava članove Izvršnog odbora, članove Nadzornog odbora, te ocjenjuje njihov rad;
 • bira i razriješava predsjednika i dopredsjednike
 • odlučuje o prestanku rada Udruge:
 • utvrđuje pravila (politiku) poslovanja Udruge;
 • obavlja i ostale poslove predviđene ovim Statutom;
 • daje tumačenje Statuta;
 • rješava u drugom stupnju o žalbama na odluke.

 

IZVRŠNI ODBOR

 

Članak 28.

 

Izvršni odbor može imati najmanje 3, a najviše 7 članova.

Predsjednik i dopredsjednici članovi su Izvršnog odbora.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština.

Sjednicama Izvršnog odbora rukovodi Predsjednik Udruge koji saziva i u suradnji sa dopredsjednicima priprema sjednice.

Da bi rad Izvršnog odbora bio pravovaljan mora prisustvovati većina članova.

Članak 29.

Izvršni odbor

 • priprema nacrt godišnjeg programa rada i financijski plan, te izvještaj o radu i financijskom poslovanju Udruge; 
 • utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune; 
 • daje preporuke i savjete za unaprjeđenje rada Udruge;
 • ima pravo donijeti odluku o sazivanju izvanredne sjednice Skupštine;
 • promovira interese Udruge u javnosti;
 • daje odobrenja za službena putovanja;
 • osigurava provođenje ciljeva Udruge;
 • reagira i donosi odluke u poslovanju Udruge onda kada je nužna brza reakcija;
 • bira predstavnike u savezima i koordinacijama;
 • sukladno Statutu donosi odluku o isključenju i prestanku članstva u Udruzi;
 • donosi Pravilnik o priznanjima Udruge;
 • obavlja i druge poslove koje mu odlukama i zaključcima Skupštine budu stavljeni u zadatak.

 

 

Članak 30.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje svaki drugi mjesec.

Članak 31.

Izvršni odbor odluke donosi većinom glasova svih članova.

Članak 32.

U slučaju da neki član Izvršnog odbora ne izvršava svoje obveze, ne poštuje odredbe Statuta ili šteti ugledu Udruge, može biti privremeno suspendiran odlukom Izvršnog odbora.

Odluku o razriješenju članova Izvršnog odbora donosi Skupština, na prijedlog Izvršnog odbora. Na upražnjeno mjesto Skupština bira novog člana Izvršnog odbora do isteka mandata opozvanog člana.

Cijeli Izvršni odbor može biti opozvan samo na sjednici Skupštine. U tom slučaju Skupština bira novi Izvršni odbor s punim mandatom.

 

 

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 33.

Predsjednika Udruge bira Skupština na 4 godine, s tim da može biti ponovno biran.

Članak 34.

Predsjednik Udruge rukovodi radom Udruge u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Udruge, te odlukama Skupštine, Nadzornog i Izvršnog odbora.

Predsjednik Udruge predsjednik je i Izvršnog odbora.

Predsjednik i dopredsjednici Udruge, te Izvršni odbor odgovaraju za zakonitost rada Udruge.

 

Predsjednik:

- zastupa i predstavlja Udrugu;

- provodi i nadgleda realizaciju plana i programa rada Udruge;

- vodi sjednice Izvršnog odbora i sjednice Skupštine;

- brine za izvršenje odluka i zaključaka Skupštine, Nadzornog odbora i Izvršnog odbora;

- skrbi o zakonitosti rada Udruge i javnosti rada, te daje potrebna obrazloženja;  

- saziva i rukovodi sjednicama Izvršnog odbora i predlaže dnevni red;

- saziva redovnu skupštinu i priprema prijedlog dnevnog reda zajedno sa Izvršnim odborom;

- zajedno sa dopredsjednicima financijski nalogodavac, te potpisnik platnog prometa;

- brine se da se provodi politika Udruge i poštuju dogovorene procedure u radu Izvršnog odbora;

- brine se da je osiguran protok informacija unutar Udruge;

- brine se o ravnopravnosti između članova Udruge;

- donosi i druge odluke u skladu s ovim Statutom.

 

DOPREDSJEDNIK UDRUGE

 

Članak 35.

Dopredsjednika bira Skupština na 4 godine, a mogu biti ponovno birani.

Dopredsjednik:

 • zastupa i predstavlja Udrugu
 • financijski je nalogodavac i potpisnik platnog prometa zajedno sa predsjednikom
 • aktivno pomaže predsjedniku u realizaciji plana i programa Udruge
 • sudjeluje u radu Izvršnog odbora
 • vodi evidenciju članstva;
 • priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština

 

Članak 36.

 

U slučaju da predsjednik ili dopredsjednik ne izvršavaju svoje obveze, djeluju protivno zakonu i Statutu ili štete ugledu Udruge, Skupština donosi odluku o razrješenju.

Odluka o razrješenju donosi se na prijedlog najmanje 40% članova Udruge, 3 člana Nadzornog odbora ili većine članova Izvršnog odbora.

 

 

 

NADZORNI ODBOR

Članak 37.

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja Udruge.

Nadzorni odbor ima 4 člana, koje bira Skupština.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora.

Nadzorni odbor radi u sjednicama koje saziva predsjednik, a odluke donosi većinom glasova.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine i mogu biti ponovo birani.

Nadzorni odbor se sastaje najmanje jednom godišnje.  

 

 

Članak 38.

Nadzorni odbor Udruge:

- nadzire zakonitost u radu i financijskom poslovanju Udruge,

- nadzire ostvarivanje ugovornih i drugih obveza,

- prati i analizira financiranje i ostvarivanje financijskog plana Udruge.

O svojim nalazima Nadzorni odbor izvještava Izvršni odbor i Skupštinu.

Skupština može razriješiti Nadzorni odbor ukoliko ne izvršava obveze utvrđene ovim Statutom, pod uvjetima propisanim odredbom čl. 31 ovog Statuta.

VII. IMOVINA UDRUGE

 

Članak 39.

Imovinu Udruge čine:

 

 1. 1.novčana sredstva, koja je Udruga stekla
 • uplatom članarine,
 • dobrovoljnim prilozima, darovima i donacijama,
 • obavljanjem vlastite djelatnosti,
 • donacijama iz proračuna općina, gradova i županija, te fondova i transfera
 1. 2.pokretne stvari;
 2. 3.nekretnine, te
 3. 4.imovinska prava.

Udruga odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.

 

Članak 40.

Udruga je neprofitna pravna osoba. Ako u obavljanju svojih djelatnosti Udruga ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje i unapređenje djelatnosti, u skladu sa ciljevima utvrđenim Statutom. Udruga može ostvariti dobit, odnosno sredstva za rad i ostvarivanje svojih ciljeva i zadataka od:

 • dobrovoljnih priloga, darova i donacija;
 • sponzorstva;
 • dotacija iz proračuna općine, grada ili županije;
 • prodaje usluga na tržištu, tj. gospodarskih djelatnosti Udruge kao što su: organizacija radionica, te različitih seminara i tečajeva koji su u skladu s ciljevima Udruge;
 • drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 41.

Udruga može stjecati nekretnine i pokretne stvari.

Odluku o stjecanju nekretnina i pokretnina, kao i odluku o njihovoj prodaji, prijenosu na drugu pravnu osobu ili davanju u zakup donosi Izvršni odbor.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se u skladu sa zakonskim propisima, a na temelju financijskog plana koji se donosi za svaku kalendarsku godinu.

Naredbodavci za izvršenje financijskog plana i za izvršenje programa rada su predsjednik i dopredsjednik Udruge.

Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se Završni račun Udruge sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

 

 

VIII. OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA

 

Članak 42.

Osim Statuta kao temeljnog akta, Udruga može imati i druge opće akte kao primjerice Poslovnik o radu Skupštine ili Izvršnog odbora koje usvaja Skupština odnosno Izvršni odbor.

Članak 43.

U slučaju prestanka Udruge nastupanjem Zakonom predviđenih razloga o raspodjeli preostale imovine Udruge odlučuje Skupština.

 

 

IX. NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 44.

Udruga dodjeljuje nagrade i priznanja svojim članovima, te organizacijama i pojedincima za zasluge i dostignuća u radu i razvitku Udruge. Vrste priznanja, kriterije za dodjelu i način dodjele priznanja utvrđuje Izvršni odbor svojim aktom.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od dana upisa u Registar udruga RH pri nadležnom Uredu državne uprave.

U Petrinji, 18.12.2010. godine

Predsjednik Udruge: __Slaven Kadečka______

 

 

 

Great BritainEnglish translation


facebook-grupa

SUPPORTED BY